Go to Top

KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO W LONDYNIE

Tlumacz przysiegly w uk

Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości

 

W poszanowaniu:

zasad Karty Tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT,

Zaleceń UNESCO na temat ochrony praw tłumaczy i tłumaczenia oraz praktycznych środków poprawy statusu tłumaczy,

zasad Kodeksu Zawodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyj-nych AIIC,

zasad Karty Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

działań Komisji Wspólnot Europejskich podejmowanych w celu realizacji prawa czło-wieka do rzetelnego procesu,

zasad sztuki przekładu prawniczego i poglądów uznanych autorytetów polskiej tran-slatoryki,

przepisów prawa polskiego dotyczących tłumaczy przysięgłych,

postanowień statutu Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS,

idei pogłębiania i szerzenia wiedzy w zakresie sztuki przekładu sądowego, prawniczego i ekonomicznego,

zasad etyki zawodowej tłumacza i aspiracji podnoszenia społecznej rangi jego zawodu,

doświadczeń organizacji zawodowych tłumaczy w innych krajach,
Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądo-wych TEPIS ogłasza niniejszy Kodeks Tłumacza Przysięgłego, przyjęty uchwałą podjętą w dniu 31 marca 2005 roku i zaleca jego stosowanie tłumaczom przysięgłym, tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc oraz zajmującym się tłumacze-niem prawniczym rozumianym jako dziedzina specjalności translatorskiej.

, ,