Go to Top

Realizacja zleceń

Zanim zlecą nam Państwo wykonanie zlecenia, prosimy zapoznać się z warunkami jego realizacji. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług nie podlega dyskusji…

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 Postanowienia ogólne

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne podejmuje się je wykonać zgodnie z podanymi niżej warunkami za wynagrodzenie określone w aktualnym cenniku.

W kwestiach nieuregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, jednakże strony mogą również zawrzeć umowę pisemną odmiennie kształtującą wzajemne zobowiązania.

Biuro Tłumaczeń w Uk i Konsultingu Plutos nie przyjmuje odpowiedzialności wykraczającej poza zobowiązania wynikające z niniejszego dokumentu, ewentualnych umów pisemnych i kodeksu cywilnego, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

Warunkiem przyjęcia tłumaczenia do realizacji jest złożenie
przez Zleceniodawcę pisemnego zlecenia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy. Zlecenie może zostać przesłane przez Zleceniodawcę pocztą, faksem lub e-mailem.

Procedura składania zamówieniaa.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Złożenie przez klienta zapytania ofertowego wraz z materiałami do tłumaczenia, bądź w przypadku braku możliwości przekazania materiałów do tłumaczenia precyzyjne określenie zakresu tłumaczenia- ilość, język źródłowy i docelowy, tematyka, termin realizacji itp.

OFERTA – W odpowiedzi na zapytanie Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos przekazuje w miarę możliwości precyzyjne informacje na temat realizacji zlecenia, szczególnie w zakresie terminu, sposobu odbioru tłumaczenia, formy płatności.

ZAMÓWIENIE. Klient składa pisemne zamówienie zawierające szczegóły zlecenia (liczbę stron, wskazanie języka źródłowego i docelowego względnie miejsce i czas tłumaczenia ustnego, terminu realizacji oraz potwierdzenie ceny przedstawionej w ofercie Biura Tłumaczeń i Konsultingu Plutos).
Zlecenie musi być opatrzone imiennym podpisem osoby zlecającej upoważnionej do reprezentowania Zleceniodawcy. Wyjątek stanowią zlecenia Klientów, którzy podpisali z Biurem Tłumaczeń i Konsultingu Plutos umowę o stałej współpracy – na mocy tej umowy każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, bez konieczności wypełniania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA DO REALIZACJI
W odpowiedzi na złożone zamówienia Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos przesyła potwierdzenie przyjęcia zlecenia stanowiące zobowiązanie do wykonania go na warunkach podanych w zamówieniu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos nie może zaakceptować warunków zawartych w Zamówieniu, wówczas niezwłocznie informuje o tym Klienta.
Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.

§ 3 Wycena kosztów tłumaczenia i wypłata wynagrodzenia

Podstawą wyliczenia kosztów tłumaczenia pisemnego i ustnego jest obowiązujący cennik usług.a. Stawki podane w cenniku dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych.
Dla tłumaczeń pisemnych obowiązują różne stawki w zależności od tego, czy tłumaczenie dokonywane jest na język obcy lub na język polski.b. Podane stawki są cenami netto. Podatek VAT w wysokości 22% doliczany jest do kwot należnych do Biura Tłumaczeń i Konsultingu Plutos z tytułu wykonania usług.

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo
do naliczania dodatkowych opłat z tytułu uciążliwości tekstu.
Do tych uciążliwości zaliczana jest:a. Słaba jakość językowa powodująca niejednoznaczności lub trudności
w zrozumieniu treści (np. teksty pisane przez osobę, dla której dany język nie jest językiem ojczystym);b. Słaba czytelność tekstu (niska jakość rękopisu lub kopii, bardzo drobna czcionka, itp.). Zakres dopłaty określany jest indywidualnie po weryfikacji stopnia uciążliwości konkretnego tekstu.

Wszelkie dodatkowe koszty opracowań zleconego materiału zostaną określone indywidualnie i przekazane Klientowi w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe.

W przypadku dużych zleceń firma Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo do pobrania proporcjonalnej zaliczki przed przystąpieniem do tłumaczenia.

§ 4 Jakość tłumaczenia

Polszczyzna i użyty w wykonywanych przez Biuro Tłumaczeń
i Konsultingu Plutos przekładach na język obcy będą odpowiadały
pod względem gramatyczno-leksykalnym, ortograficznym i interpunkcyjnym językowi wykształconych użytkowników tych języków.

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos dołoży wszelkich starań, aby w tłumaczeniach występowała terminologia właściwa dla danej dziedziny, lecz nie bierze na siebie obowiązku posługiwania się określonym żargonem, środowiskową odmianą języka lub sposobem wyrażania się właściwym dla określonej grupy zawodowej.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wady tekstu tłumaczenia wynikające z wad tekstu oryginalnego, dołoży jednak starań, by zwrócić klientowi uwagę na ewentualne błędy i nieścisłości oryginału.

§ 5 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych zwykłych 
(nieprzysięgłych)

Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku.

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku MS Word lub – na życzenie Zleceniodawcy – w pliku tekstowym, pliku Excel, w formie prezentacji Power Point lub w formie pliku PDF. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie – po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą.

Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron przeliczeniowych w tekście wynikowym. W przypadku tłumaczenia nieprzysięgłego jedna strona przeliczeniowa wynosi 1800 znaków (łącznie ze spacjami).

W przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych objętość tłumaczenia jest obliczana z dokładnością do 0,1 strony przeliczeniowej, jednakże
za minimalną wartość zlecenia przyjmuje się jedną stronę obliczeniową.

Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos dokonuje wyceny i na tej podstawie ustala
wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia.Wyróżnia się następujące tryby:
a) tryb zwykły – przekład do 6 stron przeliczeniowych w ciągu doby;

b) tryb ekspresowy – przekład od 7 do 12 stron przeliczeniowych w ciągu doby (cena wyższa o 25% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

c) tryb superekspresowy – przekład powyżej 12 stron przeliczeniowych w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).
Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Zlecenia wpływające po godz. 15.30 będą przyjmowane  do realizacji w następnym dniu roboczym.

W przypadku obszernych tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.

W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos ustali jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

Wszystkie tłumaczenia nieprzysięgłe są archiwizowane przez Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos i przechowywane przez okres
co najmniej 12 miesięcy.

§ 6 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami).

Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w formie dokumentu. Dokument ten może zostać przesłany pocztą elektroniczną
po zeskanowaniu przez klienta lub w sposób standardowy pocztą.

Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków wykonanego tłumaczenia według języka docelowego. Jednostką rozliczeniową jest pełna strona tłumaczenia. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 1 strony przeliczeniowej.

Tekst tłumaczenia przysięgłego sporządzany jest w formie wydruku
i opatrywany pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie takie Klient odbiera osobiście z Biura, na życzenie Klienta Biuro może także przesłać je pocztą. W przypadku wysłania tłumaczenia firmą kurierską koszt przesyłki pokrywa Klient.

Za sporządzenie kopii tłumaczenia przysięgłego obowiązuje opłata w wysokości 20% stawki.

Za uwierzytelnienie tłumaczenia dostarczonego przez Klienta obowiązuje opłata w wysokości 50% stawki.

Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.

§ 7 Zasady wykonania tłumaczeń ustnych

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.

Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 3 godziny pracy. W przypadku gdy tłumaczenie ustne trwa ponad 3 godziny, ale nie więcej niż 8 godzin w jednym dniu, wynagrodzenie jest naliczane za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia.

W przypadku sesji trwających dłużej niż 8 godzin (w ciągu jednego dnia) za godziny nadliczbowe (czas tłumaczenia przekraczający osiem godzin dziennie) zostaje naliczona stawka podwyższona o 25%.

Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna.

Oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia we wskazanym miejscu, Klient ponosi koszty wykonania usługi, tj. np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia (w przypadku wyjazdu tłumacza za granicę).

W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić sprawny sprzęt audio.

Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć materiały umożliwiające tłumaczom przygotowanie się do tłumaczenia.

§ 8 Odwoływanie zleceń

W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.

W przypadku odwołania przez Klienta tłumaczenia ustnego w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania tłumaczenia, Klient zobowiązany jest zapłacić sumę równą połowie wynagrodzenia, jakie byłoby do zapłaty, gdyby tłumaczenie doszło
do skutku.

Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 9 Prawa autorskie

Z zastrzeżeniem warunku zawartego w następnym zdaniu, z chwilą uregulowania przez Klienta należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Klienta.

Korzystanie z tłumaczenia – w jakikolwiek sposób – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta
bez zastrzeżeń.

Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia Klient nabywa bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos.

§ 10 Odpowiedzialność

Za wykonane tłumaczenie Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu netto wykonanej usługi.

W stosunku do kontrahentów będących przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tłumaczeń zostaje wyłączona, a zamawiającego obowiązuje uregulowany niniejszym dokumentem tryb reklamacyjny.

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi do Biura Tłumaczeń i Konsultingu Plutos

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału (patrz § 4 p.3).

§ 11 Reklamacje

Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do czternastu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.

W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub – w porozumieniu ze Zleceniodawcą – udziela Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.

Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym są ograniczone tylko do poważnych błędów merytorycznych. Drobne błędy, jak np. „literówki” wynikające z bardzo krótkiego terminu realizacji uniemożliwiającego wnikliwą korektę tekstu, nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 12 Zasady dokonywania płatności

Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos. Zleceniodawca uiszcza należność przelewem na numer rachunku podany na fakturze. Termin płatności mija w siódmym dniu po dniu wystawienia faktury.

Dłuższy termin płatności wymaga podpisania umowy o stałą współpracę i/lub uzgodnień indywidualnych.

Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura Tłumaczeń i Konsultingu Plutos do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

W uzasadnionych przypadkach (objętość zlecenia, wątpliwa reputacja płatnicza zlecającego) Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

§ 13 Postanowienia końcowe

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów lub, na życzenie, do zwrotu powierzonych materiałów.

Biuro Tłumaczeń i Konsultingu Plutos zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, w tym cennika usług.

Każdorazowa zmiana Ogólnych Warunków Świadczenia Usług znajdzie odzwierciedlenie na stronie internetowej: http://biuro-Plutos.pl z adnotacją „AKTUALIZACJA z dnia …”.

Przy dokonaniu zlecenia Zleceniodawca każdorazowo akceptuje całość zapisów niniejszych warunków.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług zastępują wszelkie dotychczasowe ustalenia i oferty składane klientom.

Dodaj komentarz